Smörjoljeåtervinning

Kvalitetskrav för olja till materialåtervinning

Kraven på olja som ska materialåtervinnas är höga jämförelsevis med olja som energiåtervinns. För

materialåtervinning av spillolja accepteras i stort sett inga föroreningar i form av t.ex. broms- och

kylarvätskor. Bromsvätska och kylarväska innehåller ämnen som gör materialåtervinning omöjlig.

Liksom bly förstör katalysatorn på bilen finns det katalysatorer vid materialåtervinning av spillolja

som tar skada. För att öka andelen spillolja som kan materialåtervinnas är det därför av yttersta vikt

att inte blanda i andra vätskor med spilloljan. Fördelen med att materialåtervinna spillolja är att det

går åt ca 60 % mindre energi när man materialåtervinner spillolja jämför med att framställa smörjolja

från råolja.